I. Úvodní ustanovení a definice základních pojmů

Nákup zboží prostředníctvím webové stránky www.pozvankananarozeniny.cz mohou uskutečňovat fyzické a právnické bez omezení za předpokladu, že se budou řídit těmito Obchodními podmínkami. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "podmínky") se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím, tj. Miriama s.r.o., IČ: 48284904 místo podnikání Šancová 88, Bratislava 83104, SR (dále jen "provozovatel"), uzavřené prostřednictvím systému elektronického obchodu (dále jen "obchod").

Na obchodní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou z něj vyplynout) s fyzickými osobami, které nejednají při uzavírání obchodních smluv dle těchto VOP v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Kupujícím je každá osoba (fyzická nebo právnická), která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku zpracovanou systémem obchodu, přičemž elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky obchodu a cenu tohoto zboží zpracovaný systémem obchodu nebo e-mail odeslaný na adresu prodávajícího. 

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a ve svém aktuálním znění tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

Zbožím se rozumí všechny produkty, které se nacházejí v nabídce prodávajícího pro nákup prostřednictvím internetového obchodu.

II. Objednávka, uzavření smlouvy, odstoupení od smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí do objednávkového formuláře. Každá objednávka musí obsahovat: jméno a příjmení kupujícího, e-mailovou adresu, druh nakupovaného zboží. Prodávající objednávky vyřizuje v pořadí, v jakém přicházejí.

Po odeslání objednávky je objednávka zpracována a e-mail bude kupícímu obratem doručeno potvrzení o přijetí objednávky. Na e-mailovou adresu kupujícího budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně objednávky.

V případě využití služeb grafika jsou všechny přijaté elektronické objednávky považovány za návrh na uzavření kupní smlouvy a nejsou závazné. Po přijetí emailu sestaví provozovatel kupujícímu návrh podle zadaných informací. Kupující je povinen tento návrh do 72 hodin potvrdit, jinak bude elektronická objednávka provozovatelem zrušena. Potvrzením návrhu se kupující zavazuje k převzetí a zakoupení objednaného a potvrzeného zboží.

Grafické úpravy menšího rozsahu, jako například změna písma, barev, umístění objektů, jsou v rámci prvotních úprav zaslaných prostřednictvím internetového formuláře bezplatné. Tyto úpravy drobného charakteru by neměly přesáhnout 10 min. práce grafika. Jakákoliv úprava nad rámec je účtována dle aktuálního ceníku jako grafická hodina. O úpravách většího rozsahu je kupící předem informován. Každá další změna nad rámec těchto změn, přijatá v e-mailu nebo telefonicky, je zpoplatněna částkou 150 Kč za jeden e-mail se změnami.

K akceptování návrhu na uzavření smlouvy ze strany prodávajícího dojde e-mailovým potvrzením elektronické objednávky, čímž vzniká závazkovoprávny vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

V případě, že kupující nezaplatí a nepřevezme předmět koupě, je prodávající oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Smluvní pokuta je stanovena ve výši 50% ceny předmětu koupě. Zaplacením smluvní pokuty se kupující nezbavuje povinnosti zaplatit kupní cenu v plné výši.

Kupující má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to nepotvrzením návrhu, který byl provozovatelem zaslán e-mailem na adresu objednavatele, do 72 hodin od odeslání návrhu. Kupující může stornovat objednávku také telefonicky nebo e-mailem.

Předmětem koupě je zboží upravené na míru podle přání kupícího. Vzhledem v pohaze předmětu koupě podle § 1837 písm. d) občanského zákoníku nemá kupující možnost odstoupit od zmluvy.

Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud objednané zboží není možné dodat ve lhůtě nebo v ceně určené těmito obchodními podmínkami a nedohodne se s kupujícím na náhradním plnění, nebo pokud si kupující nesplní povinnosti spojené s realizací objednávky.

III. Dodací podmínky

Dodacím místem se rozumí sídlo (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího uvedené v e-mailu, který kupující zašle provozovateli na jeho výzvu po potvrzení objednávky, nebo které uvedl v procesu realizace nákupu v eshopu. Zboží bude dodáno prostřednictvím služeb České pošty nebo kurýrem, podle konkrétního požadavku kupujícího.

Dodání zboží je uskutečněno jeho dodáním kupujícímu.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dodáním zboží pod podmínkou zaplacení kupní částky v plné výši.

Prodávající expeduje zboží kupujícímu v co možná nejkratší době (cca. 3-4 pracovní dny, nejvýše však do 1 týdne) po přijetí návrhu. Kupující bere na vědomí, že při plnění závazků prodávajícího mají uváděny termíny dodávek orientační charakter. Kupující souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, pokud si to okolnosti vyžadují. V případě, že prodávající není schopen dodat kupujícímu všechno objednané zboží v dohodnutém termínu, vyrozumí prodávající o této věci v co nejkratším čase kupujícího a sdělí mu předpokládaný termín dodání objednaného zboží.

Zboží je při dopravě bezpečně zabalené v krabici, případně v bublinkové fólii. Při přebírání zboží je kupující povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozena nebo zničena, kupující je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení zboží nebudou akceptovány. Přepravní náklady nejsou zahrnuty v ceně zboží. Cena za dopravu se účtuje dle platného ceníku prodávajícího. Objednávky se realizují okamžitě v případě, že zboží je stále dostupné.

Kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit za zboží kupní cenu ve výši a v smyslu platebních podmínek platných v den potvrzení objednávky. V případě, že si kupující zboží nepřevezme (na základě objednávky), prodávající si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme při prvním doručení, a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit náklady prvního, jakož i opětovného doručení zboží.

Prodávající je oprávněn požadovat splnění závazků, zejména uhrazení ceny za zboží, a to bez ohledu na to, že vlastnictví ke zboží a službám ještě nepřešlo na kupujícího. Nebezpečí škody na výrobcích přechází na kupujícího momentem převzetí zboží kupujícím nebo jeho zmocněncem.

Prodávající dodá kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží. Dokladem o prodeji je faktura, která je připojena ke každé zásilce.

IV. Kupní cena, platby

Ceny uvedené na stránkách obchodu platí výhradně pro nákup prostřednictvím obchodního systému. Součástí ceny není poradenská činnost, dopravní ani žádné jiné náklady, pokud to není uvedeno v popisu produktu. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží za cenu platnou v době objednání zboží.

Placení kupní ceny probíhá dobírkou, vkladem na účet, internet bankingem nebo v hotovostí. V případě úhrady formou vkladu na účet nebo přes internet banking, je kupující povinen uhradit sjednanou částku v co nejkratším čase po potvrzení objednávky.

Zvýhodněné (akční) ceny a nabídky zboží jsou zřetelně označeny symbolem "akce". Platnost zvýhodněných cen trvá do vyprodání zásob nebo v čase, který je definován v podmínkách akce.

V. Reklamace, vrácení nebo výměna zboží

Reklamace jsou vyřizovány dle platných právních předpisů České republiky.

Prodávající neodpovídá za gramaticky nesprávný text nebo jiné závady na oznámení, které byly kupujícím schváleny a potvrzeny před tiskem. Finální podnět na tisk dává prodávajícímu kupující po schválení vypracovaných návrhů, které jsou kupujícímu zaslány elektronicky nebo poštou. Reklamace je možná jen pokud se dodané zboží líší od návrhu, které kupující schválil.

Prodávající nepřebírá vrácené zboží prostřednictvím dobírkové služby. Kupující v případě vrácení zboží je povinen zaslat zboží formou běžného nebo obchodního balíku poštou nebo zasilatelskou společností na vlastní náklady.

V případě splnění podmínek pro vrácení zboží bude kupujícímu vrácena celá částka, kterou za zboží zaplatil. Po dohodě může být navrácení částky provedeno formou výměny za jiné zboží v odpovídající hodnotě, který bude zaslán buď s další objednávkou zákazníka nebo samostatně.

Akceptovány jsou pouze ty reklamace, kde je prokazatelná závada na oznámení nebo je konečné oznámení odlišné od tištěného vzorku, který byl kupujícímu zaslán na jeho podnět.

Reklamovat lze pouze zboží zakoupené a zaplacené u prodávajícího. Při uplatnění reklamace je kupující povinen vyplnit reklamační formulář a vyčkat na pokyny prodávajícího a následně doručit reklamované zboží čistý, mechanicky nepoškozené, v originálním balení, včetně faktury prodávajícímu. Po úspěšném vyplnění a odeslání reklamačního formuláře obdrží kupující od prodávajícího automatické potvrzení přijetí reklamace na e-mail.

Prodávající vyřídí reklamaci zboží ihned, ve složitějších případech do 30 dnů od začátku reklamačního řízení. Prodávající sdělí výsledek vyřízení reklamace kupujícímu v zákonné lhůtě, a to písemně (e-mailem nebo poštou). Kopii reklamačního protokolu odešle prodávající kupujícímu spolu se zbožím, popř. mu ji předá osobně při převzetí reklamovaného zboží. V případě, že prodávající rozhodne, že reklamace není oprávněná, prodávající zašle zboží na vlastní náklady na odborné posouzení znalci, autorizované nebo akreditované osobě.

Reklamace přijaté na základě barevné odlišnosti vytištěného zboží a oznámením v elektronické podobě zobrazeném na monitoru kupijícího není možné přijat, jelikož prodávající neodpovídá za nastavení monitoru kupujícího.

Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením výrobku, nošením výrobku za nevhodných podmínek, nebo pokud byl převeden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou. Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené nesprávným zacházením s výrobkem.

VI. Ochrana soukromí

Prodávající se zavazuje, že bude od kupujícího vyžadovat pouze údaje, které slouží výlučně pro potřeby související s plněním svých závazků vyplývajících z kupní smlouvy (jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a emailovou adresu).

Kupující prohlašuje, že souhlasí ve smyslu ust. § 5 odst.1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající zpracoval a uchovával jeho osobní údaje, které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Kupující zároveň poskytuje prodávajícímu svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů jiné osobě a s přeshraničním přenosem osobních údajů i do třetích zemí. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou.

Provozovatel se zavazuje k tomu, že na přání a na základě písemné nebo telefonické žádosti kupujícího i bez udání důvodů, jeho osobní údaje vymaže ze své databáze.

VIII. Závěrečná a přechodná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce provozovatele v den odeslání elektronické objednávky s výjimkou, pokud je mezi oběma stranami výslovně dohodnuto jinak.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení "Obchodních podmínek" ve znění platném v den odeslání této objednávky.

Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy neodpovídá prodávající kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitosti nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem. V případě, že se prokáží příslušným orgánem České republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbývající části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčena.

Vztahy mezi oběma stranami, které nejsou upraveny těmito "Obchodními podmínkami", se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, případně jinými zákony českého právního řádu.

Prodávající a kupující se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě, jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany. Elektronická forma komunikace není akceptovatelná v případě odstoupení od smlouvy.

Platné od 9.1.2017